Проектът

     Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
       Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение “Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, Сдружение“Млад репортер” и Спортен клуб „Слънце“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

1