Алианс за регионално сътрудничество и развитие /АРСР/

АРСРАлианс за регионално сътрудничество и развитие е българска, неправителствена, нестопанска и неполитическа организация, регистрирана през 2003 г. и работеща в обществена полза. Мисията на АРСР е подпомагането, насърчаването и осъществяването на инициативи за постигане на устойчиво регионално икономическо и социално развитие. Организацията ползва гъвкава стратегия и определя своите приоритети, отчитайки спецификата на региона. От основаването най- важните инициативи на сдружението са насочени в областта на регионалното развитие и сътрудничество, образованието, социалната дейност, гражданското действие, култура и опазване на околната среда. В своята текуща работа сдружението поддържа сериозна партньорска мрежа с международни, национални и местни неправителствени организации, структури на държавната и местната власт, училища и университети, клубове, читалища и др.

Основната причина за създаване на сдружението е желанието да се подпомагат местната власт, бизнеса и гражданското общество за устойчиво икономическо и социално развитие на региона. Нашата организация оказва съдействие и консултантска помощ на широк кръг лица, сред които са както представители на малкия и средния бизнес, земеделски производители на малкия и средния бизнес, земеделски производители и предприемачи в сферата на туризма от селските райони, така и спортни клубове, читалища, училищни настоятелства, детски градини и хора в неравностойно положение.

Екипът на АРСР се състои от експерти в различни области, обединени от силна вяра и мотивация да прилагат своя разностранен опит за постигане целите на сдружението. С помощта на креативното си мислене, с визия за напредък и устойчиво развитие на започналото, със способите на неформалното образование, чрез споделяне и преследване на общи цели и интереси, членовете на организацията отговарят на всички нови предизвикателства, свързани с регионалното икономическо и социално развитие.

1