Резюме

Проект „Зелени в действие“ се финансира по Договор № 154/29.10.2014 г. от Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Тематичен приоритет: „Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие”.

Основна цел на Проекта е да се повиши общественото самосъзнание и мотивация за опазване на околната среда чрез провеждане на поредица от дейности с екологична насоченост и създаване на подходяща за това среда.

Бенефициент по Проекта е Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“. Проектът се изпълнява в партньорство със „Спортен клуб – Слънце“ и Сдружение „Млад репортер“.

         Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на 45 431,10 евро. Одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 40 300 евро.

Продължителността на Проекта е 16 месеца и следва да приключи до 01.03.2016 г.

Специфична цел на Проекта е:

1.     Повишаване на приноса на неправителствените организации за опазване на биоразнообразието и застрашените видове (на местно, регионално и национално ниво).

Планираните проектни дейности са:

1.     Информационна кампания за повишаване на осведомеността и гражданското участие за опазване на биоразнообразието и застрашените видове.

2.     Провеждане на фестивал на некомерсиалния филм на екологична тематика „СВЯТ В ЗЕЛЕНО”.

3.     Семинар за насърчаване на доброволчески дейности в подкрепа на „екологичното образование” чрез сформиране на „Еко-патрули” за наблюдение в природата.

4.     Организиране и провеждане на футболен турнир в подкрепа на застрашени видове от региона.

5.     Визуализация и публичност.

6.     Управление и координация.

1